Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Svensk och europeisk marknadsrätt I : Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar | 4th edition

by Ulf Bernitz

Buy used book

Buy new book

 • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2015-03-23
Edition 4
More editions 2011/3, 2019/5, 2023/6
Pages 252
ISBN 9789139206880
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Used within following courses

Description

Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock fortlöpande mot bakgrund av läget inom EU.


Svensk och europeisk marknadsrätt 1 tar främst upp

 • konkurrenslagstiftningens uppbyggnad,
 • förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden,
 • möjligheterna till undantag,
 • missbruk av dominerande ställning,
 • koncentrationskontrollen, samt
 • förfarande och sanktioner etc.
  Här belyses bakgrundsvis
 • EU:s inre marknadsrätt,
 • skyddet för näringsfriheten,
 • tillåtligheten av monopol och statsstöd,
 • offentlig upphandling,
 • angränsande avtals- och skadeståndsrättsliga frågor, m.m.

  Denna fjärde upplaga är helt aktualiserad med hänsyn till den snabba rättsutvecklingen, inte minst i rättspraxis.

  Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är avsedd både som lärobok och som ett arbete till ledning vid praktisk tillämpning.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 2 

 3 

 9 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng