Search

Brott och påföljder – En lärobok i straffrätt om Brottsbalken | 8th edition

by Mats Dahlström, Gösta Westerlund and Anette Strand

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Jure Förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022-10-20
Edition 8
More editions 2011/4, 2014/5, 2017/6, 2020/7
Pages 622
ISBN 9789172238916
Kategori(er) Law
 ↳ Criminal law
Add to cart

Used within following courses

Description

Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin åttonde reviderade upplaga. I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brott liksom nödvärn, nöd, laga befogenhet och de andra ansvarsfrihetsgrunderna. I den så kallade brottskatalogen kommenteras samtliga gärningar i brottsbalken, många med hänvisningar och belysande exempel från rättspraxis. Slutligen kommenteras de straff och andra påföljder som kan följa på brott. I avdelningen om påföljderna har framställningen koncentrerats till de kapitel som anger principerna för de olika straffen och påföljderna samt straffmätningen. Även reglerna om preskription och förverkande har getts ett ganska stort utrymme. Sedan föregående upplaga har det skett långt fler än 50 lagändringar, av vilka främst kan nämnas de i 2 kap om svensk domstols behörighet och de i 6 kap om sexualbrott. Detta senare kap har i stora delar omarbetats. Utöver dessa ändringar kan även nämnas ändringar i 4 kap om hemfridsbrott och olaga intrång. En annan paragraf som kommenteras i denna upplaga är den nya paragrafen om inbrottsstöld (8:4a). Utöver alla dessa lagändringar har det även tillkommit ett flertal mycket intressanta rättsfall. Det har därför känts befogat att redan nu presentera en ny åttonde upplaga. Författare till boken är Gösta Westerlund, före detta universitetslektor i straffrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, rådman Mats Dahlström, samt juris licentiat Anette Strand, tidigare verksam inom kriminalvården. De tre författarna har tidigare även varit verksamma som lärare på Polishögskolan i Sörentorp.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 6 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng