Search

Straffprocessuella tvångsmedel | 7th edition

by Gösta Westerlund

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Jure Förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022-01-14
Edition 7
More editions 2013/5, 2018/6
Pages 260
ISBN 9789172238688
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Rättegångsbalken innehåller ett flertal olika straffprocessuella tvångsmedel som används i brottsutredande syfte och för att man ska kunna få till stånd en rättegång vid misstanke om brott. Mest känt är troligen polisens rätt att gripa en person vilket i sin förlängning kan leda till anhållande och häktning. Som andra exempel kan nämnas reseförbud, kvarstad, beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Utöver detta finns även hemliga tvångsmedel. Till dessa räknas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning. Då en utredning inleds vet man ofta inte vem som har begått brottet, men man kan ha mer eller mindre starka misstankar. Styrkan i misstanken, misstankegraden, styr möjligheten att använda sig av de ovan nämnda tvångsmedlen. I denna sjunde upplaga har beaktats lagändringar, ändringar i olika FAP-artiklar, JO-fall och rättsfall fram till den 1 januari 2022. De lagändringar som har skett har först och främst skett i 24 och i 27 kap. I boken behandlas även en lagrådsremiss avseende förslag till omfattande förändringar i 27 respektive i 28 kapitlen avsedda att träda i kraft den 1 juni 2022. För överskådlighetens skull har de paragrafer som avses ändras gråmarkerats och lagrådsremissens förslag med kommentarer återges i en bilaga sist i boken. Juris doktor Gösta Westerlund – före detta universitetslektor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och före detta huvudlärare vid Polishögskolan i Sörentorp förklarar i denna bok bestämmelserna och hur de ska tillämpas. Boken har skrivits på ett sådant sätt, att den ska kunna användas av elever på våra polishögskolor, yrkesverksamma poliser, civila utredare inom polisen men även av andra verksamma inom rättsväsendet samt inte minst av en kunskapstörstande allmänhet. Westerlund, som skrivit flera uppskattade läroböcker, kan som få förena den praktiska verkligheten med rättsvetenskaplig noggrannhet och skärpa.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng