Search

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Sanoma utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2015-07-30
More editions 2018/0
Pages 368
ISBN 9789152320402
Kategori(er) Nature science & Tech
 ↳ Biology
Add to cart

Used within following courses

Description

Biologi Campus – ny, modern och inspirerande!

Det brukar sägas att 2000-talet är biologins århundrade. Det är få vetenskaper där det pågår en så snabb kunskapsutveckling som inom biologin.  Molekylärbiologin är ett av många områden där nya kunskaper utvecklas – kunskaper som är nödvändiga för att kunna möta framtidens stora utmaningar som miljöförändringar, livsmedelsförsörjning, vällevnadssjukdomar, antibiotikaresistens och globala pandemier. Det behövs ett nytt modernt biologiläromedel för gymnasiet!

Biologi Campus är ett helt nyskrivet läromedel i biologi. På ett utmanande och inspirerande sätt möter eleven både den traditionella biologin och det som sker på forskningsfronten. Biologi Campus följer helt gymnasiets ämnesplan i biologi och lyfter särskilt fram biologins karaktär och arbetsmetoder. Viktiga biologiska begrepp behandlas i bokens alla kapitel. Det ger ett tydligare sammanhang och hjälper eleven att få en djupare förståelse. Stor omsorg har lagts på att utforma texter som underlättar elevernas läsande och förståelse. Som ytterligare stöd finns ordförklaringar i direkt anslutning till texten och ett stort antal informativa illustrationer och väl valda foton, som förklarar och fördjupar viktiga begrepp och förlopp.

Biologi Campus 1 har tre kapitel:

Kapitel 1 – Evolution
Här möter eleverna grunderna i evolutionsteorin, med det naturliga urvalet som bärande begrepp. I kapitlet beskrivs hur evolutionen tros ha gått till från enkla molekyler till livets former och anpassningar idag.

Kapitel 2 – Genetik
Förutom den klassiska genetiken och dess historia, ges även en inblick i den senaste forskningen inom området. Hur genetiken kan användas i framtiden och de etiska frågor som vi då måste ta ställning till tas också upp i kapitlet.

Kapitel 3 – Ekologi
Behandlar hur organismer interagerar med varandra och sin omgivning och vilka konsekvenser det kan få för individer, populationer och ekosystemen på kort och lång sikt. De planetära gränsvärdena används som en utgångspunkt för hur människan påverkar de ekosystemtjänster som vi alla är beroende av.

Biologi Campus
-
väcker elevernas nyfikenhet genom att formulera vardagliga frågeställningar och utmaningar, inte bara fakta och färdiga svar
- har en modern form med innehållsrika illustrationer och noga utvalda bilder som inspirerar och ökar elevernas förståelse
- ger exempel på den vetenskapliga forskning som ligger bakom dagens biologiska kunskap
- fördjupar intressanta områden och vidgar det biologiska kunskapsfältet
- stöder elevernas inlärning med en läsbar text, ordförklaringar, listor med viktiga begrepp och utmanande frågeställningar
- lyfter fram biologins karaktär och arbetsmetoder i alla kapitel
- stödjer och utmanar med kontrollfrågor och uppgifter där eleverna ska ta reda på, diskutera och ta ställning.Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng