Search

Teorier för undervisning och lärande | 1st edition

by Mona Holmqvist (red.)

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-08-20
Edition 1
ISBN 9789151101590
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Hur kan teoretiska antaganden bli verktyg för att förstå, planera och utvärdera undervisning? Kan teorier bidra till att elever får bättre möjligheter till lärande? Hur kan lärande utformas så att barn och elever får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential?
 
Tankar och antaganden om vad som krävs för att elever ska lära styr utformningen av undervisningen. De fungerar som ett slags glasögon och gör att vissa saker fokuseras mer än andra. I den här boken får läsaren en bred förståelse för olika teoretiska perspektiv, och verktyg för att förstå undervisning och lärande på olika sätt. Genom att bli medveten om vad som styr utformningen av undervisningssituationer kan lärare skapa bättre förutsättningar för att planera och genomföra en undervisning som möter elevernas behov. En bred teoretisk förståelse innebär fler möjligheter att förändra och utveckla den egna undervisningen.
 
I Teorier för undervisning och lärande beskrivs variationsteoretiska, didaktiska, sociokulturella, pragmatiska, konstruktivistiska, kognitiva och transformativa teorier samt förbättringsvetenskap som ett perspektiv för professions- och skolutveckling. Här presenteras var och hur teorierna utvecklats, vilka antaganden de bygger på och på vilket sätt de påverkar hur undervisning och lärande formas i barngrupper eller skolklasser. I boken ges genomgående exempel på hur undervisning utformas och lärande förstås utifrån olika teoretiska antaganden, i relation till vilket innehåll som behandlas. 

Mona Holmqvist (red.) är professor i utbildningsvetenskap samt docent i pedagogik vid Malmö universitet. Bokens övriga författare är alla verksamma vid Malmö universitet, där de är lärarutbildare och bedriver forskning om undervisning och lärande i olika skolformer och ämnesområden. 
Lotta Anderson är docent i specialpedagogik. Hennes forskningsintresse berör elever med funktionsnedsättning i grundskola och särskola samt studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning.
Jesper Sjöström är biträdande professor i utbildningsvetenskap och docent i naturvetenskapernas didaktik vid Malmö universitet. Hans forskningsintressen är dels bildnings- och hållbarhetsorienterad undervisning i och om särskilt de naturvetenskapliga ämnena, dels (ämnes)didaktiska teorier/modeller och hur de kan användas för och utvecklas genom didaktisk modellering. 
Anna-Karin Svensson är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Malmö universitet. Anna-Karin Svensson undervisar blivande speciallärare med inriktning språk, -läs och skrivutveckling. Hennes forskningsintresse berör studenters lärande i högre utbildning med särskilt intresse för academic literacy. Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 6 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng