Search

Mathematics inside the black box - bedömning för lärande i matematikklassrummet | 2nd edition

by Dylan Wiliam and Jeremy Hodgen

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-07-02
Edition 2
Pages 44
ISBN 9789147114665
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Language
Add to cart

Used within following courses

Description

Hur bedömer lärare elevens kunskaper? Hur anpassar lärarna undervisningen till den enskilde elevens förmågor? Hur blir eleverna själva medvetna om sitt eget lärande? Detta är några viktiga frågor som denna skrift behandlar med fokus på formativ bedömning – som idag även benämns bedömning för lärande.

Läs mer
Frågor kring bedömning är av betydelse i Lgr11 , där det finns en betoning på att eleverna själva ska utveckla en förmåga att bedöma och kritiskt granska egna och andras kunskaper.
Betydande forskning om bedömning visar på vikten av konkret och konstruktiv återkoppling. I denna skrift berättar författarna om hur lärare effektivt använt sig av framåtsyftande återkoppling samt andra strategier som påverkar elevers lärande i det dagliga arbetet i klassrummet.
Författarna ger förslag på, och berättar i korthet om, olika strategier som fungerat för andra lärare, men de tar framförallt fasta på lärares sätt att tänka kring sin egen undervisning.
Skriften vänder sig till matematiklärare på alla stadier, från förskola till gymnasieskola men också inom högre utbildning. De flesta exemplen är hämtade från högstadiet.

Om författarna
Jeremy Hodgen och Dylan Wiliam är båda internationellt kända matematikdidaktiker, forskare och föreläsare. Deras teorier om formativ bedömning har blivit mycket uppskattade av pedagoger och skolutvecklare världen över.
Det här är en översättning av deras skrift Mathematics inside the black box – Assessment for learning in the mathematics classroom.

Recensioner
Bloggen Matteutveckling i Höör utnämner Mathematics inside the black box till årets bästa 38 sidor, och skriver bland annat: "Boken innehåller endast 38 sidor men trots sitt blygsamma format innehåller den stora sanningar, tankeväckande teorier och många konkreta råd att använda i sitt klassrum direkt."

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 8 

 6 

 9 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng