Search

Barn- och ungdomsvetenskap | 1st edition

by Thomas Johansson and Emma Sorbring

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2018-01-11
Edition 1
Pages 668
ISBN 9789147113071
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Barn- och ungdomsvetenskap utgör idag ett tvärvetenskapligt område, som bygger på och integrerar kunskaper från olika discipliner. Genom ett antal olikartade exempel från svensk barn- och ungdomsvetenskaplig
forskning täcker Barn- och ungdomsvetenskap – grundläggande perspektiv in stora
delar av området.

Läs mer
Kapitlen är skrivna utifrån en nationell kontext och inkluderar forskning om barns, ungas och unga vuxnas lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor, såväl i institutionella miljöer (exempelvis skola, socialtjänst, vård och omsorg) som i hemmet och på fritiden. Antologin består av 42 kapitel uppdelade på åtta delar, som tillsammans spänner brett över det barn- och ungdomsvetenskapliga området.
Syftet med boken är att visa på en rad olika dimensioner av barn- och ungdomsvetenskap och vidare att presentera ett antal olika områden där barn, unga och unga vuxna ses som aktörer i sina egna liv.
Boken riktar sig till studenter på program och kurser inom Barn- och ungdomsvetenskap, Lärarprogrammet, Förskollärarprogrammet, Socionomprogrammet och Socialpedagogiska programmet. Den vänder sig också till yrkesverksamma inom sektorer som direkt eller indirekt arbetar med barn, unga och deras livsvillkor, såsom socialarbetare inom socialtjänsten och inom frivilligorganisationer, lärare och kuratorer inom skolan, familjerådgivare, behandlingsassistenter, personal vid ungdomsmottagningar och andra professionella inom den sociala sektorn.
Sagt om boken
"Spännvidden i bokens åtta delar är imponerande och vittnar om att barn- och ungdomsvetenskap är ett expansivt, tvärvetenskapligt område. En eloge till huvudredaktörerna Thomas Johansson och Emma Sorbring som lyckats fånga in så många framstående forskare och författare inom området."Philip Hwang, professor i tillämpad psykologi
"Alla som arbetar inom samhällets sociala sektorer borde läsa den här boken för att få en samtidsbeskrivning av barns och ungas liv i det moderna samhället."Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot tidiga åldrar

Om författarna
Thomas Johansson och Emma Sorbring är huvudredaktörer för denna antologi där 42 författare medverkar.
Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 6 

 8 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng