Search

Mellan bögskämt och prideparader - Exkludering och inkludering av homosexualitet i svensk polis | 1st edition

by Jens Rennstam

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-03-01
Edition 1
Pages 306
ISBN 9789144143408
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Hur och under vilka förhållanden sker exkludering och inkludering av homosexuella och homosexualitet inom polisen? Genom att fördjupa sig i denna fråga söker författaren bland annat svar på hur det kan komma sig att det finns så få öppet homosexuella 
polismän och hur eventuella hinder för inkludering kan förstås. Med utgångspunkt i homo- och bisexuella polisers erfarenheter samt egna observationer av polisarbete analyseras hur exkludering och inkludering av homosexualitet samexisterar i svensk polis, hur dessa processer är relaterade till polisarbetets kultur och särdrag, samt hur polisledningen arbetar för att skapa en inkluderande organisation. Boken bidrar med ökad förståelse för de problem och de aktiviteter som är förknippade med mångfaldsfrågor, i synnerhet med fokus på sexuell läggning, men även mer generellt; många av insikterna i boken kan användas för att förstå inkludering och 
exkludering av andra samhällsgrupper. Mellan bögskämt och prideparader rör sig i gränslandet mellan organisations-, genus- och polisstudier och riktar sig till såväl forskare och studenter som praktiker med intresse för mångfaldsfrågor och polisen. Insikterna är även relevanta för dem som jobbar med eller är intresserade av mångfald, inkludering och likabehandling i andra, liknande ”maskulint kodade” organisationer, som försvaret och vissa idrottsorganisationer. ”En mycket läsvärd och välskriven bok som på ett lättillgängligt sätt och språk tar sig an en angelägen fråga.” Tove Pettersson, professor i kriminologi
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng