Search

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2018-06-01
Edition 1
Pages 232
ISBN 9789144123653
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Engagemang, samverkan och kunskap är grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Kunskap – framtagen genom forskning eller erfarenhetsbaserad – behöver återkommande uppdateras och förbättras. I denna antologi presenteras praktik-nära forskning med direkt relevans för svenska förhållanden.

Boken Kriminologi och poliskunskap är resultatet av ett nära samarbete mellan Institutionen för kriminologi vid Malmö universitet, Polisen och andra brottsförebyggande aktörer 
– lokalt, regionalt och nationellt. Här förmedlas ny kunskap om kommunpolisverksamhet, trygghetsmätningar, problem-orienterat polisarbete, upprepad utsatthet för brott, randomi-serade kontrollerade experiment, mängdbrottsutredningar och psykiatrisk tvångsvård. I antologin tas också den återkommande frågan om kommunal eller statlig polis upp.

Boken ger ett brett perspektiv och fungerar som en viktig kunskaps- och inspirationskälla för blivande poliser, kriminologer och andra som i sina yrkesroller förväntas medverka till att brottsligheten minskar och tryggheten ökar.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 4 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng