Search

Barn- och ungdomsforskning : Metoder och arbetssätt | 1st edition

by Soly Erlandsson and Lena Sjöberg

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-03-11
Edition 1
Pages 251
ISBN 9789144075525
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

I boken belyser författarna olika metodologiska ansatser och perspektiv som blir aktuella under ett pågående forskningsarbete; från hur man formulerar en forskningsfråga och avgränsar sin studie till hur man konstruerar en lämplig undersökningsdesign och genomför sina analyser. Varje kapitel tar en särskild utgångspunkt, som en metodologisk ansats eller en metod. Bl.a.: - Att forska om människors levda liv - en livsvärldsansats - Etnografi i forskning om ungdomars vardag - Att tämja monstret - litteraturanalys i multimediamiljöer - Storskaliga studier i forskning om barn och unga - Konsten att träffa rätt - om enkätundersökningar - Barnintervjun - ur barnperspektiv och barns perspektiv - När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial - den informella intervjun - Vad är meningen med meningen? - Textanalys som metod att tolka texters innebörd - Att fånga tankar - verbala protokoll som observation - Måste man välja vilket ben man ska stå på? - om metod   trianguleringBoken har en tvärvetenskaplig utgångspunkt och är skriven av forskare från ämnesområdena psykologi, socialt arbete och utbildningsvetenskap/pedagogik. Bokens målgrupp är studenter på grundnivå och avancerad nivå, men också doktorander och forskare inom de ämnesdiscipliner som inkluderar barn och ungdomar i sin forskning.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng