Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv | 2nd edition

by Runo Axelsson, Alf Bergroth, Jan Ekholm and Sven Uno Marnetoft

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2009-09-14
Edition 2
More editions 2015/3
Pages 248
ISBN 9789144052649
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
Add to cart

Used within following courses

Description

De olika verksamhetsområden som handhar rehabilitering, med inriktning på deras ansvar och skyldigheter, gås igenom i boken. Detta gäller även sjukskrivningens komplexitet och genderprobematiken liksom principerna bakom rehabiliteringen. Även individperspektivet beaktas: den försäkrades möjligheter och ansvar i en rehabiliteringssituation liksom rätten till ersättning, med fokus på rekvisiten sjukdom och arbetsoförmåga. Funktionstillstånd och funktionshinder analyseras i ett sjukfrånvaroperpektiv. Hindrande och underlättande faktorer vid rehabilitering till arbete behandlas liksom samverkan, olika rehabiliteringsmodeller, ekonomi och rehabilitering inom EU. Denna bok är en flervetenskapligt baserad översikt i vilken författarna bidrar med sina respektive expertkompetenser, men de olika specialistavsnitten har integrerats i en löpande text, som författarna står för kollektivt. Rehabilitering till arbete är ett dynamiskt område och stora förändringar har skett sedan föregående upplaga 2006, varför väsentliga delar av boken är omarbetad, t.ex. regeringsbeslut om "rehabiliteringskedja" och nya regler för sjukpenning och sjukersättning, Socialstyrelsens riktlinjer för sjukskrivningstider samt presentation av ny forskning. Boken har gjorts ännu mer lättläst genom ett konsekvent genomfört notsystem och att sakregistret byggts ut. Boken lämpar sig väl för kurser i rehabiliteringsvetenskap, personal- och arbetslivsfrågor, socialrätt, medicinsk rätt, socialt arbete, rehabiliteringsmedicin, sociologi, omvårdnad, folkhälsovetenskap, socialmedicin och angränsande ämnen vid universitet och högskolor. Boken är också ett värdefullt hjälpmedel för den som arbetar praktiskt med rehabilitering vid försäkringskassa, arbetsförmedling, primärvård, socialtjänst och angränsande områden.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 4 

 6 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng