Search

Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap | 1st edition

by Mats Niklasson and Sven G. Nilsson

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2005-04-04
Edition 1
Pages 319
ISBN 9789144034461
Kategori(er) Nature science & Tech
 ↳ Biology
Add to cart

Used within following courses

Description

Den svenska skogen är ett ekosystem där mer än 25 000 arter har sin he mvist. Mer än 2 000 av dem är hotade eller missgynnade. Samtidigt som de flesta är överens om vikten av en bevarad biologisk mångfald, är be varandeinsatser ofta resurskrävande. Inte sällan står dessutom insatse r för arterna i motsats till det virkesproducerande skogsbruk som är e n av vårt lands viktigaste inkomstkällor. Hur bedriver man då ett effe ktivt naturvårdsarbete i det komplexa sydsvenska landskapet? Hur vet m an om de åtgärder man sätter in får önskad effekt och varför ska man g öra på det ena eller andra sättet? Denna bok konstaterar att det inte finns en enda gyllene lösning på hur dessa frågor ska besvaras. Däremo t finns ett antal möjliga lösningar på dessa komplexa problem. Boken ä r den första i sitt slag som koncentrerar sig just på det sydsvenska s kogslandskapet, ett landskap som på många sätt skiljer sig från våra n ordliga, boreala skogar. Den är en syntes av äldre och ny forskning om skogsekologi, skogshistoria, biologisk mångfald och artbevarande.Förf attarna ger oss en bakgrund till problemen genom ett grundligt avstamp i den sydsvenska skogens historia, med nedslag i områden där kunskape n är stor om historik och mångfald. Utifrån bevarandebiologisk forskni ng och kunskap ges handfasta råd om hur man kan tänka och agera i våra skogar för att bevara den biologiska mångfaldenBoken är avsedd som ku rsbok på universitetsnivå, men lämpar sig också för dem som arbetar me d skogsbruk, förvaltning av naturreservat och den intresserade allmänh eten. (Seelig)
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 5 

 2 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng