Search

Skolan som politisk organisation | 3rd edition

by Jon Pierre (red.) and Maria Jarl (red.)

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2018-01-10
Edition 3
More editions 2008/1, 2012/2
Pages 224
ISBN 9789140696984
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Styrningen av skolan sker i ett spänningsfält mellan stat och kommun, och mellan politiker och de som arbetar i skolan. Staten bestämmer de övergripande målen för skolan, men det är de kommunala och fristående skolhuvudmännen som ansvarar för genomförandet av skolpolitiken. De statliga politiska målen är ibland svåra att tolka och genomföra i den lokala skolmiljön där lärare och rektorer ofta har professionella uppfattningar om vad som kännetecknar en god skola. Den skolpolitiska agendan förändras dessutom ständigt: utvecklingslära eller kreationism, integration eller mångkulturalism, myndighetsmål eller marknadsmål? Resultatet av styrningen ovanifrån blir därmed att lokala och varierande praktiker och rutiner utvecklas för att lärarna ska ha riktlinjer för sitt vardagliga arbete och för att de ska veta hur olika situationer bör hanteras.

Skolan som politisk organisation belyser dessa frågor genom historiska tillbakablickar och framåtblickande diskussioner. Boken ger exempel på värdekonflikter som kan uppstå i skolan och visar på olika strategier som används för att hantera dessa konflikter. Sammantaget är boken en bra introduktion till området för studenter inom utbildningsvetenskap, lärare och skolpersonal, politiker i stat och kommun och andra med intresse för skolfrågor.

I den tredje upplagan har beskrivningarna av skolpolitiken och skolans organisation och styrning uppdaterats. Den tredje upplagan innehåller också ett nyskrivet kapitel från ett forskningsprogram om framgångsrika skolor. Författarna är Klas Andersson, Ulf Blossing, Anders Fredriksson, Maria Jarl, Hanna Kjellgren, Sofia Persson, Jon Pierre, Ann Quennerstedt, Bo Rothstein och Fredrik Sjögren.

Maria Jarl är universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Jon Pierre är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng