Search

Etiska reflektioner i forskning med barn | 1st edition

by Åsa Källström Cater (red.) and Kjerstin Andersson Bruck

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-10-02
Edition 1
Pages 152
ISBN 9789140686251
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Used within following courses

Description

Forskning om och med barn kräver noggranna etiska överväganden. Den här boken handlar om några av dessa överväganden och här fördjupas diskussionen om barn och unga som forskningsdeltagare. Boken omfattar både forskningsetik i bemärkelsen reflektion över hur forskning tar hänsyn till och skyddar deltagarna, och forskaretik i bemärkelsen forskarens reflektion över sin relation till själva forskningsuppgiften.

Med hjälp av konkreta exempel, från både författarnas och andras forskning, identifieras och förklaras etiska frågor som är av särskild betydelse när barn deltar i forskning. Boken tar sin utgångspunkt i den nya barnforskningen, även kallad barndomssociologi, och handlar mer om att forska med barn än att forska om barn. Därtill riktas ett särskilt fokus mot barn i utsatta situationer.

Etiska reflektioner i forskning med barn är tänkt att utgöra ett underlag för reflektion och diskussion om etiska frågor i forskning där barn deltar. Författarna belyser frågor som uppstår då etiska aspekter måste vägas mot aspekter som påverkar studiens kvalitet. Därmed är den en praktisk hjälp vid förberedelsen av forskningsprojekt där barn eller unga planeras delta. Tyngdpunkten ligger på kvalitativa intervjuer, men exempel från enkätstudier ges också och i många avseenden är resonemangen i boken tillämpliga för många typer av datainsamlingsmetoder.

Åsa Källström är professor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Kjerstin Andersson Bruck är fil.dr och lektor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 6 

 7 

 0 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng