Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Pedagogisk kartläggning | 2nd edition

by Petra Runström Nilsson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-10-15
Edition 2
More editions 2014/3
ISBN 9789140682574
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
Add to cart

Used within following courses

Description

Skolan har ett ansvar att ge varje barn förutsättningar att utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som socialt, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå, eller inte når, målen för utbildningen är skolan skyldig att göra en utredning av elevens svårigheter.

Tyvärr är det dock många skolor som inte klarar av att sätta in adekvata åtgärder, dokumentera åtgärderna eller utvärdera de åtgärder som satts in. I de flesta fall saknas en utredning av elevens behov på organisations-, grupp-, och individnivå. Med andra ord saknas det en analys av elevens svårigheter i relation till den miljö där eleven vistas.

Den här boken ger en modell för och exempel på pedagogisk kartläggning, ett redskap för att kartlägga och analysera elevers skolsituation. Med detta redskap kan skolan optimera sin organisation och sitt arbetssätt, så att fler elever får det stöd de behöver och därmed kan lämna skolan med godkända betyg. Pedagogisk kartläggning är också ett stöd i skolans dokumentationsprocess och i det elevvårdande arbetet. I denna andra upplaga har ett nytt kapitel om särskilt stöd i gymnasiet tillkommit.

Boken vänder sig till såväl lärarstudenter som verksamma lärare och skolledare som vill lära sig mer om pedagogiska kartläggningar och som är intresserade av att utveckla det särskilda stödet på skolan.

Petra Runström Nilsson är grundskollärare och specialpedagog vid en grundskola i Eskilstuna kommun.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 5 

 4 

 1 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng