Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Europarättens grunder | 4th edition

by Ulf Bernitz and Anders Kjellgren

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2010-10-27
Edition 4
More editions 2007/3, 2018/6, 2022/7
Pages 459
ISBN 9789139205531
Kategori(er) Law
 ↳ Public law (general)
Add to cart

Used within following courses

Description

I denna bok ges en samlad och lättillgänglig bild av den europeiska integrationens utveckling, en översikt av EU:s institutionella struktur och beslutsformer och en ingående framställning av europarättens rättsliga ställning, grundläggande rättsprinciper och processuella system. Boken behandlar även de centrala delarna av den materiella europarätten, främst den inre marknaden, den fria rörligheten och konkurrensrätten. Särskild vikt läggs vid det svenska perspektivet på europarätten genom att boken uppmärksammar europarättens genomförande i Sverige och tillämpning i svensk rättspraxis. Boken är skriven för en svensk läsekrets som vill förstå hur EU och dess rättsordning fungerar. Särskilt vänder sig boken till studenter som ska lära sig ämnet och till praktiskt verksamma jurister som behöver fördjupa sina kunskaper på området. Tidigare upplagor har fått stor användning. Denna fjärde upplaga har omarbetats väsentligt och beaktar t ex fullt ut de många förändringar som följer av det nya Lissabonfördraget. Skyddet för mänskliga rättigheter har lyfts fram ytterligare och hela texten har uppdaterats mot bakgrund av den snabba utveckling i övrigt som skett i EU:s lagstiftning och rättspraxis.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 3 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng