Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Psykiatrin, tvånget och lagen : En lagkommentar i historisk belysning | 7th edition

by Lars Grönwall, Leif Holgersson and Bertil Idarsson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-01-27
Edition 7
More editions 2023/8
ISBN 9789139116912
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar från äldre tiders hospital fram till våra dagars satsningar på frivillighet och öppenvård och på kortvariga frihetsberövanden inom den slutna vården.<br><br></br><b><i>Psykiatrin, tvånget och lagen</i></b> redogör i lagkommentarens form för 1991 års lagar om psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och rättspsykiatrisk undersökning.<br><br></br>Boken inleds med en historisk beskrivning av utvecklingen inom den psykiatriska tvångsvården, och efter en översiktlig beskrivning av den allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen redovisas sedan ingående de tre psykiatriska tvångslagarna samt reglerna i brottsbalken om behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare.<br><br></br>I denna sjunde upplaga av boken har under kommentarerna till lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård antecknats en del rättsfall och JO-uttalanden som belyser hur lagarna har tillämpats i vissa fall. Vidare har ändringar och kompletteringar som genomförts av de psykiatriska tvångslagarna och i den omgivande lagstiftningen fram till den 1 januari 2020 beaktats.<br><br></br>Bakgrund och motiv till lagstiftningen behandlas utförligt. Boken avslutas
med en aktuell och bred litteraturförteckning, som också innehåller skönlitteratur.<br><br></br><b><i>Psykiatrin, tvånget och lagen</i></b> är avsedd att vara en handbok för jurister,
läkare och andra handläggare i domstolar, kriminalvård, hälso- och sjukvård,
socialtjänst osv. Den är också tänkt som lärobok inom främst juristutbildningen,
läkarutbildningen och andra vårdutbildningar. Boken är vidare lämplig vid fortbildning.<br><br></br><b>LARS GRÖNWALL,</b> jurist och f.d. lagman, var ordförande i den statliga Socialberedningen, vars förslag låg till grund för 1991 års lagstiftning. Han har även senare medverkat i utredningar och lagstiftningsarbete på Socialdepartementets område.<br><br></br><b>LEIF HOLGERSSON,</b> hedersdoktor i socialt arbete vid Stockholms universitet, avled 2016. Han var socionom och bl.a. mångårig föreläsare vid vårdhögskolorna.<br><br></br><b>BERTIL IDARSSON</b> arbetar som rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö. Innan dess arbetade han som rådman vid Förvaltningsrätten i Växjö och som regeringsrättssekreterare. Han har olika undervisningsuppdrag vid Domstolsakademin, bl.a. som kursledare för fördjupningskurs i LRV och LPT.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng