Search

Skattelagstiftning 24:1 : Lagar och andra författningar som de lyder den 1 - | 68th edition

by Gunnar Rabe

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2024-01-18
Edition 68
More editions 2015/50, 2015/51, 2016/52, 2017/54, 2018/56, 2020/60, 2020/61, 2021/62, 2021/63, 2022/64, 2022/65, 2023/66, 2023/67
ISBN 9789139029465
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Lagsamlingen, som nu utkommer för sextioåttonde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext för inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen med.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet. I lagtextsamlingen ingår även lagstiftning med EU-anknytning, som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och skatteflyktsdirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng