Search

Barnets bästa : Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle - | 8th edition

by Anna Singer

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2024-01-04
Edition 8
More editions 2012/6, 2019/7
ISBN 9789139028994
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Barnets bästa – tillgodoseendet av barnets behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter samt i svensk lag. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga sammanhang? Boken redogör för hur principen om barnets bästa kommit till uttryck i föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge, hur tvister mellan föräldrarna i dessa frågor skall avgöras och hur socialnämndens ansvar för att barn och unga får växa upp under goda och trygga förhållanden utformats. Vidare behandlas regleringen rörande fastställande av föräldraskap och assisterad befruktning och hur barnets intressen ska tillgodoses i dessa sammanhang.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng