Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Samhället och de unga lagöverträdarna | 7th edition

by Lars Clevesköld

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-08-23
Edition 7
More editions 2022/8, 2024/9
Pages 334
ISBN 9789139024835
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som
särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder
när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit
till dess att domstolens dom har verkställts.
Sedan föregående upplaga har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning
som gäller bland annat ungdomar i farozonen för att begå brott. Bland annat
har boendeformen stödboende införts, liksom nya bestämmelser om avskildhet
i den slutna ungdomsvården. Också andra lagändringar m.m. har föranlett
ett stort antal revideringar i boken sedan föregående upplaga.
Boken vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän som i sin dagliga
verksamhet i nämnder och förvaltningar ställs inför frågor som gäller brott
av unga men också till statliga myndigheter som ska ta befattning med unga
lagöverträdare. Boken är även avsedd att vara ett hjälpmedel för dem som i
sin utbildning behöver sätta sig in i de regler som gäller då en ung människa
har begått ett brott. Den kan även vara av intresse för enskilda som vill få en
inblick i hur samhället reagerar mot ungdomskriminaliteten.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng