Search

Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap | 1st edition

by Thomas Nygren

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2021-09-20
Edition 1
Pages 160
ISBN 9789127827394
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistikför lärare riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av den som är allmänt intresserad av utbildningsvetenskapens teorier och metoder och ta del av dess mångfald. Boken täcker in centrala delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan och belyser frågor såsom:

Vad är kunskap och vetenskap samt vad innebär olika teorier och metoder i forskning om utbildning? Hur organiseras utbildningsvetenskaplig forskning? Hur förhåller sig teori till tillämpning inom utbildningsvetenskap? Hur bedrivs forskning med kvalitativa, kvantitativa och mixade metoder inom olika utbildningsvetenskapliga forskningsfält? Hur kan forskning användas som vetenskaplig grund i läraryrket?


Med goda exempel på utbildningsvetenskaplig forskning, utifrån olika perspektiv, ger boken vägledning i hur forskning kan läsas kritiskt och konstruktivt. Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik för lärare ger blivande och verksamma lärare möjlighet att ta del av den senaste forskningen och därigenom bidra till en skola på vetenskaplig grund.

Thomas Nygren är docent, excellent lärare och universitetslektor vid Uppsala universitet. Han har mångårigt erfarenhet av undervisning på olika ungdomsskolor, Komvux och högskolor. I sin praktiknära forskning om undervisning vid Umeå, Stanford och Uppsala universitet har han använt olika perspektiv och kvalitativa, kvantitativa och mixade metoder.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 2 

 9 

 4 

 3 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng