• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Anställningsförhållandet: Inledning till den individuella arbetsrätten | 3rd edition

by Jonas Malmberg and Kent Källström

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Iustus
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-01-21
Edition 3
More editions 2009/2, 2016/4, 2019/5
Pages 338
ISBN 9789176788455
Kategori(er) Law
 ↳ Labour law
Add to cart

Used within following courses

Description

Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den rättsliga regleringens uppgift är att hantera de intressekonflikter som fortlöpande uppkommer. Detta förutsätter att parterna beaktarvarandras intressen och visar varandra respekt.Förutsättningarna för den individuella arbetsrätten har under de senaste decennierna väsentligt förändrats. Det konventionella industriarbetet har kraftigt minskat. Istället har andelen tjänsteproduktion ökat. Också metoderna för företagsledning och arbetsorganisation är andra idag än tidigare. Genom medlemskapet i EU och inkorporeringen av Europakonventionen har svensk arbetsrätt tillförts en internationell dimension som tidigare i stort sett saknats. Dessa förändringar - som kan sammanfattas under rubrikerna "tjänstesamhällets framväxt" och "internationalisering" - gör sig starkt gällande i nyare lagstiftning, rättspraxis och kollektivavtal. En ambition med boken är att integrera dessa nya element i framställningen.Anställningsförhållandets innehåll påverkas av en lång rad olika normkällor, som internationella rättsakter, allmänna läror, lagar, kollektivavtal, rättspraxis och personliga avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken syftar till att belysa samspelet mellan dessa och klargöra de argument och bedömningsgrunder som ska, bör eller får beaktas vid lösningen av rättsliga tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare.Boken kan användas såväl vid kvalificerad akademisk undervisning som i det praktiska rättslivet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 6 

 3 

 4 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng