Search

Det goda universitetet: rektorsperioden 2006-2011. Festskrift till Anders Hallberg.

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Acta Universitatis Upsaliensis
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2011-11-18
Pages 414
ISBN 9789155482077
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Description

Uppsala universitet har en lång historia. Professor Anders Hallbergs rektorat utgör det senaste i en lång följd. Fem år kan förefalla vara en kort period med detta historiska perspektiv. Med den snabba utveckling som kännetecknar det moderna universitetet på olika plan hinner likväl förbluffande mycket hända på denna tid. Såväl universitetets egna arbetssätt och organisation, forskningens framsteg och teknikens utveckling som de yttre förutsättningarna i samhällsförändringar och nya villkor illustrerar detta. Det goda universitetet presenterar Alma mater upsaliensis ur olika aspekter under perioden 2006–2011. Strävan har varit att genom de 36 bidragen ge läsaren en mångsidig skildring av lärosätet sådant det framträder vid 2010-talets början. Boken är samtidigt universitetets hyllning till sin styresman inför avgången från rektorsämbetet. Innehållsförteckning Förord INLEDNING, Kerstin Sahlin, Ett rektorat med kvalitet som ledstjärna VETENSKAP Fred Nyberg, Anders Hallberg som vetenskapsman Joseph Nordgren och Per Andersson, Forskning under luppen Anders Bäckström och Maarit Jänterä-Jareborg, Religion och rätt i samverkan Göran Magnusson och Britt Skogseid, Medicin och samhälle Otto Cars, Dan I. Andersson och Andreas Heddini, Antibiotikaresistens och ReAct Margaretha Fahlgren, Humaniora och samhällsvetenskap Peter Wallensteen, Rektor Hallberg och fredsforskningen vid Uppsala universitet 2006–2011 Lars Magnusson, Samhällsvetenskaperna i dag och i morgon Caroline Liberg, Från lärarutbildning till utbildningsvetenskap Ulf Danielsson, Fysik och astronomi i Uppsala Hans Ellegrenm Livets och biologins utveckling Kristina Edström, Energins oförstörbarhet Kerstin Lindblad-Toh och Maria Sörby, SciLifeLab UTBILDNING Åsa Kettis, Kvalitet i högre utbildning och forskning Kay Svensson, Rankning, rykte och redovisning Cilla Häggkvist, Att anta studenter till högre utbildning Anna Ekström, Universitet och arbetsmarknad Ameli Frenne och Jon Stridh, Rektor, nationer och studentliv Kristina Hirschfeldt och Klas-Herman Lundgren, Rektor och Uppsalas studentkårer UNIVERSITET Ann Fust och Kerstin Jacobsson, Strategiskt arbete – en röd tråd Hans Dalborg, Ett föredöme i växelspelet akademi–näringsliv Ulf Göranson, Universitetsbiblioteket 2006–2011 Lars Engwall, Aktiebolag och universitet Shirin Ahlbäck Öberg, Organisering av autonomi och universitetet som idé Coco Norén, Akademiska senaten Lennart Ilke, Konsolidering och framtid Peter Egardt, Anders Hallbergs universitet PLATSER, HISTORIA, KULTURARV Lars Burman, Uppsala universitet och bildningsmiljöerna Göran Bexell, Uppsala och Lund Per Ström, Kulturtradition och traditionskultur Carl Frängsmyr och Tore Frängsmyr, En ny universitetshistorik Roland Moberg och Annika Windahl Pontén, Linnéjubileets genomförande Stefan Karpe, Tosca och Otello i Uppsala Hendrik Mäkeler, Uppsala universitets myntkabinett Anna Sjögren, Universitetshuset i Uppsala APPENDIX Vicerektorer och dekaner 2006–2011 Medverkande Bildförteckning
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 3 

books.

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Searching...
Stäng