Search

Att bli förskollärare - Mångfacetterad komplexitet | 2nd edition

by Ingrid Engdahl and Eva Ärlemalm-Hagsér (red.)

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-08-04
Edition 2
More editions 2015/1
Pages 348
ISBN 9789147139910
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Att bli förskollärare ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans utbildning och förskollärarprofessionen utifrån både teoretiska och praktiska perspektiv.
Denna andra upplaga av boken är utvecklad utifrån förskolans reviderade läroplan Lpfö 18, med nyskrivna avsnitt kring förskolans uppdrag, utbildning och undervisning samt kompletterad med ny forskning. Slutkapitlet om för-skolans arbete för hållbarhet är helt omskrivet utifrån Lpfö 18, ny forskning samt barns och ungdomars engagemang för en hållbar värld.

Läs mer
Boken är uppbyggd kring fyra delar; professionsperspektivet, verksam¬hetsperspektivet, barnperspektivet och bildningsperspektivet. Varje del in¬leds med en kort beskrivning av och motivering till det valda perspektivet. I boken finns bidrag från 25 svenska professorer som i sin forskning har fokus på förskolan. Bidragen visar den rika variation av forskning som har utveck¬lats om förskolan under de senaste 35 åren.
Författarna sätter också in förskolans nutida verksamhet i ett historiskt perspektiv. Ett kännetecken är dess helhetssyn på barnet som lärande, le¬kande och aktivt utforskande. Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket speglas genomgående i boken med introduce¬rande texter, vetenskapliga bidrag, exempel från förskolans levda praktik lik¬som kopplingar till förskolans pionjärer och styrdokument genom historien.
Boken är i första hand tänkt för studenter på förskollärarprogrammet men även som inspiration till handledare i förskollärarutbildningen och yrkesverk¬samma inom förskolan.

Om författarna
Ingrid Engdahl, docent i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, är Europaordförande för OMEP, en världsorganisation som arbetar för barn i åldrarna 0–8 år.
Eva Ärlemalm-Hagsér är professor i pedagogik vid Mälardalens högskola och ansvarar bland annat för förskollärarutbildningen där.
Medverkande professorer är i alfabetisk ordning: Anders Arnqvist, Maj Asplund Carlsson, Eva Björck-Åkesson, Camilla Björklund, Gunilla Dahlberg, Mats Granlund, Gunilla Halldén, Solveig Hägglund, Eva Johansson, Jan-Erik Johansson, Birgitta Knutsdotter Olofsson, Hillevi Lenz Taguchi, Caroline Liberg, Marita Lindahl, Annica Löfdahl Hultman, Sven Persson, Ingrid Pramling Samuelsson, Niklas Pramling, Lena Rubinstein Reich, Karin Rönnerman, Anette Sandberg, Sonja Sheridan, Ingegerd Tallberg Broman, Ann-Christine Vallberg Roth och Pia Williams.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 9 

 2 

 4 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng