Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Juridik för socialt arbete | 2nd edition

by Elisabeth Eneroth (red.)

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-06-11
Edition 2
More editions 2012/1, 2018/3, 2021/4
Pages 448
ISBN 9789140678263
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Social work
Add to cart

Used within following courses

Description

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och att i arbetet kunna använda juridiska kunskaper som verktyg. Detta gäller både för de handläggare som ska pröva enskildas rätt till hjälp i sin roll som rättstillämpare och för de socialarbetare som av annan anledning kan behöva hjälpa enskilda att tillvarata sin rätt i kontakt med socialtjänsten.

Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Utgångspunkten är socionomen som rättstillämpare av socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen (SoF), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Boken fokuserar på socialtjänstens allmänna och särskilda ansvar för vissa grupper. Syftet är att bidra med kunskap om de formella och materiella rättssäkerhetskrav som lagarna ställer vid beslutsfattande.

Författarna är jurister med gedigen erfarenhet av forskning och undervisning i socialrätt och offentlig rätt. Dessa är Åsa Alfvengren, Umeå universitet; Therese Bäckman, Göteborgs universitet; Elisabeth Eneroth, Lunds universitet, Therése Fridström Montoya, Uppsala universitet; Pernilla Leviner, Stockholms universitet; Anna­-Sara Lind, Uppsala universitet och Ann-­Christine Petersson Hjelm, Linköpings universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 7 

 5 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng